ข้อมูลสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ผ่านเว็บ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ english test numberเขียน 1-10ภาษาอังกฤษ  English Number
เขียน 1-100ภาษาอังกฤษ


ค่อยฝึกฝนให้คล่องก็จำได้ได้โดยการฝึกเขียนที่ 10
11-19ภาษาอังกฤษ
หัดเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ

20-29ภาษาอังกฤษ
เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ

30-39ภาษาอังกฤษ
ฝึกเรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ

40-49ภาษาอังกฤษ
ฝึก1-100ภาษาอังกฤษ

50-59ภาษาอังกฤษ
1-100ภาษาอังกฤษ

60-69ภาษาอังกฤษ


70-79ภาษาอังกฤษ

80-89ภาษาอังกฤษ

90-100ภาษาอังกฤษ
1-100ภาษาอังกฤษ

+ plus พลัส - minus ไมนัส x times (multiplied by) ไทม์ซฺ (มัลทิเพิล บาย) = equals อีควัลซฺ % percent เปอร์เซ็นต์

คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ